Narvik vil ha flere tilflyttere!

Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og Narvik kommune vil legge forholdene til rette for økt tilflytting.

Nordland fylkeskommune har valgt Narvik kommune som en av ni pilotkommuner i et eget tilflytterprogram. Den nærmeste tiden skal prosjektgruppen samle inn info om aktører i Narvik som har tilbud rettet mot tilflyttere.

På foto: Geir Ketil Hansen (leder), Kjetil Moe (Daglig leder Narvikregionen Næringsforening), Lars Normann Andersen (Kommunalsjef Narvik kommune), Hilde M. Normark (prosjektleder tilflytterprogram/Narvikregionen Næringsforening), Anita Sletbakk (rektor Narvik videregående skole), Kolbjørn Karlsen (Leder NAV).

Prosjektorganisasjonen for tilflytterprosjektet er bredt satt sammen med representanter fra næringsliv og frivillighet, Narvik kommune, flyktningetjenesten Intro/Bosetting og NAV, Karrieresenter, videregående skole og voksenopplæringen.

- Vi skal blant annet kartlegge hvilket mottaksapparat vi har for tilflyttere. Her kan alle henvende seg! Et tjuetalls aktører, alt fra idrettslag til universitet, har allerede meldt inn over 30 ulike tilbud og aktiviteter rettet mot tilflyttere, og vi fortsetter kartleggingen, sier prosjektleder Hilde M. Normark. Hun jobber til daglig som prosjektleder i Narvikregionen Næringsforening.  


Fokusområder for arbeidet i dette prosjektet vil være tilrettelegging av gode kommunikasjonskanaler, norskopplæring, utdanning, rekruttering, bo og levevilkår, fritid og frivillighet, samt samfunnsdeltakelse.

 

– For å ha gode forankringspunkt for nye prosjekter og tilbud skal vi også kartlegge: Rekrutteringsbehov i arbeidslivet, hvordan vi møter tilflytterne i dag og hvordan tilflytterne vurderer kvaliteten på integrerings- og tilflyttertiltakene.

Bakgrunn
Kommunene i regionen opplever en negativ befolkningsvekst. Skal vi opprettholde levende distriktskommuner, må det arbeides på flere fronter samtidig. Dels må det fokuseres på lokalbefolkningen slik at fraflytting blant denne gruppen reduseres. Dels må det imidlertid også fokuseres på tilflyttere og potensielle tilflyttere enten det dreier seg om norske tilflyttere, arbeidsinnvandrere eller flyktninger.

– En sterk bykommune er positivt for veksten også i de omkringliggende kommuner. Det er viktig med tilflytting, men også at tilflytterne trives slik at de blir boende, tar med seg familiene sine og blir aktive i lokalsamfunnene, sier Geir-Ketil Hansen som leder prosjektets styringsgruppe.

 

Lykkes Narvik kommune som bykommune i regionen med å gjøre seg attraktive for disse gruppene, vil den potensielle gevinsten i form av en gunstig folketallsutvikling være stor. 

 

Effektmål

Tilflytterprosjektet har satt seg høye mål:

 • 1000 nye tilflyttere før 2022
 • Flere bedriftsetableringer
 • Flere arbeidsplasser
 • Godt forankrede kommunikasjonskanaler med de ulike grupper av tilflyttere

Målgrupper i prosjektet

 

Målgruppe mottaksapparat

 • Kommunen
 • Arbeidslivet
 • Frivillighet/lag og foreninger

 

Målgrupper tilflyttere

 • Arbeidsinnvandrere fra land i Europa
 • Arbeidsinnvandrere fra land utenfor Europa
 • Flyktninger som har fått oppholdstillatelse
 • Tilflyttere som kommer pga familiegjenforening
 • Norske tilflyttere
 • Arbeidsinnvandrere fra Skandinavia


 Segmenter av tilflyttere

 • Barnefamilier
 • Ungdom
 • Studenter
 • Tilbakeflyttere