Søke midler?

Har du eller din bedrift en sprek idé, hårete mål eller planlegger du noe nytt? Utviklingsprogrammet støtter de gode prosjektene.

11.10.201714:33 Ann-Hege Lund | Futurum

RETNINGSLINJER for Utviklingsprogram Narvikregionen del 2

Bakgrunn og forankring
"Utviklingsprogram Narvikregionen 2017-2019" er en videreføring av "Utviklingsprogram Narvik 2013-2015". 

Narvik kommune har, via sitt næringsutviklingsselskap Futurum, fått tildelt midler fra Nordland fylkeskommune for å gjennomføre prosjekt/tiltak som kan bidra til en bevaring av eksisterende arbeidsplasser og realisere muligheter for nye arbeidsplasser. Kommunene i Ofoten skyter også penger inn i programmet. Utviklingsprogrammet er kommet i stand i tett dialog med fylkeskommunen, og vil være det viktigste verktøyet for å snu utfordringene til realisering av muligheter. 

Programmet er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Aktører i Narvikregionen skal gjennom å legge ideer og planer inn i programmet, bidra til vekst og nye arbeidsplasser. Aktørenes innsats i programmet utgjør egenandelen som utløser eksterne offentlige midler. Det er en intensjon at samhandlingen i programmet skal gi merverdi gjennom at aktørene får en felles arena, og ved kobling av delprosjekter.

Programmet er forankret hos kommunene i Ofoten og Nordland fylkeskommune. Futurum har ansvaret for organiseringen og gjennomføringen. Futurum har også ansvaret for å inngå avtaler med samarbeidspartnere som er nødvendig/ønskelig for å knytte til seg i de forskjellige delprosjektene.

Samarbeidspartnere vil sammen med Futurum bidra til lokal egenandel i form av økonomiske ressurser og egeninnsats.

Programmet og de enkelte tiltakene er forankret i Strategisk Næringsplan for Ofoten og i de mulighetene som den enkelte eier av delprosjekter ser.

Forankringen sikres gjennom programmets funksjonstid ved måten det er organisert på, og gjennom den proaktive rollen som Futurum har for å rekruttere gode prosjekter til programmet gjennom hele programperioden.

  Formål
  Utviklingsprogrammet har følgende felles hovedmål:

  • Unngå negativ befolkningsutvikling
  • Etablere nye arbeidsplasser
  • Bidra til befolkningsvekst i Ofoten
  • Få frem gode ideer til etableringer og/eller innovasjon i alle kommunene i Ofoten.
  • Styrke Narvik som teknologibyen i Nord-Norge gjennom å bidra til økt samarbeid mellom næringsliv og UiT Narvik. Identifisere og bidra til etablering av nye industrielle teknologiske etableringer og aktiviteter.

   Hvem kan søke?
   Gründere, etablerte bedrifter og organisasjoner i Ofoten kan søke.

   Hva kan støtten brukes til?
   Et hovedprinsipp er at midlene er ekstraordinær innsats. De skal primært nyttes i en tidlig fase, som forstudier og forprosjekt. Midlene kan finansiere både bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter.

   Indirekte bedriftsrettede tiltak kan være konsulenthjelp (utredninger/analyser/rådgivning), utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet, etableringsstipend, etablereropplæring, kompetanseheving, bedriftsutvikling, produktutvikling, markedsundersøkelse, markedsføring. 

   Tilskuddet skal ha utløsende effekt.

   Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak:

   1. a) prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet
   2. b) prosjekt/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til

   Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:

   1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lenger varighet
   2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart
   3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektets/tiltakets formål
   4. skal lede frem til et bestemt resultat

   Tilretteleggende tiltak er generelle tiltak i regi av kommunen eller andre type organisasjoner for å utvikle næringsliv og lokalsamfunn, for eksempel omdømme, markedsføring, profilering, kompetanseheving, kurs/seminar, konferanse, konsulenthjelp, kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak osv. Midlene skal ikke benyttes til fysisk tilretteleggende tiltak, for eksempel: sentrumsutbygging, utbygging av industri/næringsareal eller investering i infrastrukturtiltak.

   EØS-avtalen forbyr offentlig støtte til næringslivet, hvis den ikke er definert som bagatellmessig. En tildeling over Utviklingsprogram Narvikregionen anses som bagatellmessig, og det kan gis inntil 200.000 euro i slik støtte over en rullerende treårs periode. Det er søker sitt ansvar å oppgi tidligere mottatt støtte i søknaden.

   Utviklingsprogram Narvikregionen del II kan ikke brukes til

   • Investeringer i ordinær drift
   • Tilskudd til ordinær drift
   • Investeringer knyttet til offentlig oppgaver/tjeneste (gjelder også private næringsdrivende som utfører offentlig oppgaver)
   • Renter, avdrag og refinansiering
   • Investering i egenkapital (tegning av aksjer)
   • Kausjon og garantier
   • Fondsakkumulering
   • Fysisk infrastruktur i kommunen
   • Kommunens ordinære oppgaver i næringsutviklingsarbeidet, dvs. internt utviklingsarbeid, planlegging, strategiarbeid eller analyser

   Søknaden
   Alle søknader om støtte til Utviklingsprogram Narvikregionen del II må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no.

   Der oppretter hver søker en unik profil, og du søker på støtteordningen som heter Utviklingsprogram Narvikregionen del II (Futurum AS).

   Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan og oppgi oversikt over mottatt offentlig støtte de siste tre åra.

   Forvaltning og saksbehandling
   Programmet gjelder for perioden 2017 – 2019 og styres av et eget programstyre.

   Futurum fungerer som prosjektansvarlig.

   Søknadene vil bli behandlet av styringsgruppa. Det vil bli avholdt 4 til 5 styringsgruppemøter i løpet av 2017, innkomne søknader behandles fortløpende.

   Ved tildeling av tilskudd må mottaker skriftlig akseptere at tilskuddet mottas på gjeldende vilkår, konkret beskrevet i vedlegg til melding om vedtak.

   Vedtak i utviklingsprogrammets styre kan påklages etter Lov om forvaltning. Klagen skal være skriftlig og sendes Futurum innen fristen som er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

   Utbetaling
   Tilskuddet må som hovedregel kreves utbetalt innen en fastsatt frist. Utbetaling skjer når prosjektet er gjennomført og fremlagt dokumentasjon bekrefter at investeringene er i tråd med søknaden.  Delvis utbetaling godkjennes med 50 % av tilskuddet. For tilskudd over kr. 100.000 kreves revisorattestert regnskap. Hvis tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan regnskapet bekreftes av autorisert regnskapsfører. 


   Narvik kommune må hvert år rapportere bruken av midlene via Kommunal- og moderniseringsdepartementets forvaltningssystem. Rapporteringsfristen blir kunngjort hvert år, og er vanligvis i februar.

   Søknadsfrist
   Søknadsfrist er fortløpende ut over året.

   Ta gjerne kontakt med Futurum dersom du har noen spørsmål!
   Tlf 769 67 300

   PS - Dersom du er gründer, og mellom 18 - 35 år, sjekk ut Gründerfond Narvik!

   , click to open in lightbox