w

Vi vil at flere skal bli værende!

Vi skal være gode på integrering og samtidig tilrettelegge for at personer med riktig kompetanse søker jobb her, tar med seg familien hit og blir værende!

Tilflytterprogram
13.09.201711:23 Hilde Normark

Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og Narvik kommune vil legge forholdene til rette for økt tilflytting.

Vi skal være gode på integrering og samtidig tilrettelegge for at personer med riktig kompetanse søker jobb her, tar med seg familien hit og blir værende!

      
Hvilken arbeidskraft trenger vi?

Prosjektgruppen i tilflytterprosjektet oppfordrer nå bedrifter i hele regionen til å svare på en kartlegging av «Kompetanse- og rekrutteringsbehov» i egen bedrift. Svarene skal gi oss en pekepinn på hvilke bransjer og kompetanseområder som vil kreve rekruttering fra andre kommuner i landet eller utlandet.

Prosjektgruppen består av:

 • Georg Johansen (avdelingsleder Intro/Bosetting for NAV)
 • Gunnar Gamst (enhetsleder Narvik kommune)
 • Hilde Normark, prosjektleder (næringsliv)
 • Iris Bartholsen (enhetsleder Narvik kommune)
 • Karin Fjeld (leder Karrieresenter)
 • Karin Irene Rognmo (rektor voksenopplæring)
 • Linda Hegge (NAV)
 • Randi Melgaard (kultur, kommune) 

Vi har et godt mottaksapparat som skal formidles 

Vi har kartlagt hvilket mottaksapparat vi har for tilflyttere. Et stort antall aktører har allerede meldt inn en rekke ulike tilbud og aktiviteter rettet mot tilflyttere, og vi fortsetter kartleggingen, sier prosjektleder Hilde M. Normark. Hun jobber til daglig som prosjektleder i Narvikregionen Næringsforening.    

I dette prosjektet vil vi sørge for etablering av gode kommunikasjonskanaler, slik at informasjon om alle tilbud når de riktige målgrupper, samt at mottaksapparatet har en god kommunikasjon med målgruppene.

Fokusområder i prosjektet

Fokusområder for arbeidet i dette prosjektet vil være tilrettelegging av gode kommunikasjonskanaler, norskopplæring, utdanning, rekruttering, bo og levevilkår, fritid og frivillighet, samt samfunnsdeltakelse. 

For å ha gode forankringspunkt for nye prosjekter og tilbud skal vi også kartlegge: Rekrutteringsbehov i arbeidslivet, hvordan vi møter tilflytterne i dag og hvordan tilflytterne vurderer kvaliteten på integrerings- og tilflyttertiltakene.

Bakgrunn

Kommunene i regionen opplever en negativ befolkningsvekst. Skal vi opprettholde levende distriktskommuner, må det arbeides på flere fronter samtidig. Dels må det fokuseres på lokalbefolkningen slik at fraflytting blant denne gruppen reduseres. Dels må det imidlertid også fokuseres på tilflyttere og potensielle tilflyttere enten det dreier seg om norske tilflyttere, arbeidsinnvandrere eller flyktninger.

En sterk bykommune er positivt for veksten også i de omkringliggende kommuner.

Det er viktig med tilflytting, men også at tilflytterne trives slik at de blir boende, tar med seg familiene sine og blir aktive i lokalsamfunnene, sier Geir-Ketil Hansen som leder prosjektets styringsgruppe. 

Lykkes Narvik kommune som bykommune i regionen med å gjøre seg attraktive for disse gruppene, vil den potensielle gevinsten i form av en gunstig folketallsutvikling være stor.  

 

Effektmål

Tilflytterprosjektet har satt seg høye mål:

 • 1000 nye tilflyttere til regionen før 2022
 • Flere bedriftsetableringer
 • Flere arbeidsplasser
 • Godt forankrede kommunikasjonskanaler med de ulike grupper av tilflyttere

Målgrupper i prosjektet

 

Målgruppe mottaksapparat

 • Kommunen
 • Arbeidslivet
 • Frivillighet/lag og foreninger

 

Målgrupper tilflyttere

 • Arbeidsinnvandrere fra land i Europa
 • Arbeidsinnvandrere fra land utenfor Europa
 • Flyktninger som har fått oppholdstillatelse
 • Tilflyttere som kommer pga familiegjenforening
 • Norske tilflyttere
 • Arbeidsinnvandrere fra Skandinavia


 Segmenter av tilflyttere

 • Barnefamilier
 • Ungdom
 • Studenter
 • Tilbakeflyttere
NRNF
Deler av prosjektgruppen.
Deler av prosjektgruppen.

Relaterte artikler